Bestilfragt.dk - Handelsbetingelser

 

Handelsbetingelser gælder for alle transportopgaver, som

SpeedEx International ApS - Bestilfragt.dk

Sønderholmvej 178

8361 Hasselager

CVR 33508093

Udfører for kunden, idet omfang de ikke konkret er fraveget ved anden aftale.

Vores handelsbetingelser er gældende førsteprioritet og derefter NSAB2000.

 

Opdraget

Bestilfragt.dk opdrag omfatter transport af varer og defineres af kunden på vores portal af kunden. Det påhviler kunden at have de tilladelser mv. som er forbundet med den eventuelle transport. Omkostninger i forbindelse med manglende tilladelser viderefaktureres kunden.

 

Instrukser

Bestilfragt.dk agerer som hovedregel på grundlag af og i overensstemmelse med kundens instrukser. Vi er berettigede til at nægte at efterkomme en instruks såfremt dette ville krænke lovgivning eller andre regler. Vi er berettigede til at fravige disse instrukser ved samletransporter o.lign. hvor flere transportkøberes fælles bedste spiller et hensyn. Vi er til enhver tid berettiget til at ændre transportør eller transportform undervejs, medmindre andet specifikt er er aftalt og bekræftet pr. mail.

 

Kommunikation

Bestilfragt.dk indestår ikke for ordreændringer o.lign. af f.eks. nye ordre e-mails afsendt udenfor Bestilfragt.dk kontortid, hverdage fra kl. 9:00-15:30 med væsentlige instruktioner uden at de er bekræftet af bestilfragt.dk via e-mail. Bestilfragt.dk indestår ikke for, at fortrolighed kan opretholdes ved ekstern kommunikation f.eks. via e-mails, sms-beskeder mv.

 

Fortrolighed

Bestilfragt.dk agerer med fortrolighed ift. de oplysninger vi modtager.

Denne forpligtelse gælder også efter opdragets afslutning. Fortrolighedsforpligtelsen gælder med respekt af regler som pålægges Bestilfragt.dk's oplysningspligt ift. offentlige myndigheder, herunder ”hvidvaskningsregler”, ”forbrydelser mod luftfartens sikkerhed”, ”smugleriindsatser” o.lign. Vores fortrolighed har dog følgende undtagelser.

Vi er berettiget til at afsøge transportmuligheder hos andre transportører, rejsebureauer o.lign. og videregive dem nødvendige informationer i forhold til at indhente transporttilbud med løsninger og priser på den enkelte opgave.

Bestilfragt.dk er ikke ansvarlig for følger af videregivelse af disse oplysninger.

 

Kreditoplysninger

Bestilfragt.dk er berettiget til at undersøge kunders kreditværdighed og tillige afvise kunder uden begrundelse – herunder at lukke en firmakonto uden varsel.

 

Honorar, Told

Bestilfragt.dk's honorar/priser fastsættes på grundlag af tilbud og faste aftaler.

Bestilfragt.dk er til enhver tid berettiget til at ændre priser uden forudgående varsel. Ligeledes justeres priser løbende og prisberegnerens opslag kan derfor afvige. Tilbud omfatter med mindre andet er aftalt udelukkende betaling for den enkelte transportydelse, dvs. transport ekskl. moms og afgifter, told, læssetid, lossetid, ventetid hos såvel afsender som modtager eller hos toldmyndigheder o.lign. Særligt mht. toldpligtige varer i såvel afsender som modtagerlande kan der opstå et mellemværende mellem de 2 landes toldmyndigheder og afsender og modtager. Bestilfragt.dk er ikke økonomisk ansvarlig for disse krav/udgifter og de er heller ikke hverken hel eller delvist inkluderet i forsendelsens pris, heller ikke selvom vi eventuelt står for at lave tolddokumenterne. Hvis modtagerlandet pålægger importtold på forsendelsen, sendes toldopkrævningen til modtager. Hvis modtager nægter at betale told eller at modtage forsendelsen, pålægges den eventuelt skyldige told afsender/bestiller, samt de øvrige udgifter der måtte opstå i forbindelse med toldbehandlingen, f.eks. opbevaring, håndtering og fremvisning mv. Hvis afsenderland pålægger eksporttold vil toldopkrævningen blive sendt til afsender/bestiller. Bestilfragt.dk kan ikke oplyse toldsatser og afgifter men henviser til afsender og modtagerlandenes toldmyndigheder. Det er kundens eget ansvar at orientere sig om de gældende told/afgifter. Customs Invoice – ved forsendelser udenfor EU skal der udfyldes en Customs Invoice ved bestilling af fragt. Customs Invoice printes hvor af 1 stk. puttes i klar plastiklomme og påsættes uden på forsendelsen og 3 stk. gives til chaufføren som afhenter forsendelsen. Bemærk alle skal forsynes med underskrift. Tarifkoder kan findes hos Told/Skat. Priser tillægges moms, medmindre der gælder særlige undtagelser iht. gældende lovgivning. Betalingsbetingelser er som udgangspunkt altid kontant/forud for private kunder og virksomheder vurderet som samme kategori. Der beregnes morarenter i overensstemmelser med rentelovens bestemmelser eller branchens kutymer. Øvrige gebyrer kan tillægges, vi henviser til nedenstående gebyr og prisoversigt.

 

Dækning af omkostninger

Bestilfragt.dk er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne af kunden. Afholdte omkostninger debiteres kunden, herunder forgæves afhentninger og leveringer, returnering af forsendelser, re emballering og emballage, volumen overskridelser, vægt overskridelser, told og afgifter, læssetid, lossetid, ventetid o. lign. uforudsete omkostninger der måtte opstå.

 

Opdragets varighed

Bestilfragt.dk er berettiget til enhver tid at bringe opdraget til ophør. Bestilfragt.dk er berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse for tiden frem til at opdraget bringes til ophør.

  

Ansvarsbegrænsning

Alle eventuelle tvister hører under dansk ret med retten i Århus som værneting. Bestilfragt.dk er ansvarlig i overensstemmelse med NSAB2000 dog med følgende undtagelser.

 

Begrænset dækning:

Generelt dækkes iht. NSAB2000 SDR 8,33 pr. kg. Dækning er dog indskrænket væsentligt til følgende: Selvrisiko pr. forsendelse: 5.000,00 DKK. Maksimal dækning pr. forsendelse (en forsendelse kan indeholde flere pakker) jvf. betingelserne i NSAB2000 uden forsikring er begrænset til maksimalt 10.000,00 DKK.

 

Ingen dækning:

Vi har ingen dækning på private forsendelser medmindre forsikring er tegnet. Dette gælder også flyttegods og gods der kan betegnes som dette såvel for privat- som firmakunder. Skrøbelige og- eller uemballerede varer. Ligeledes gods som er beskrevet under ”Varer der ikke kan sendes” og ”Varer der ikke kan forsikres”

 

Erstatning kan ikke overstige

A)    Ved forsinkelse, det aftalte vederlag for opgaven.

B) Ved bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods SDR8,33 pr. kg. bruttovægt af den del af godset som er bortkommet, forringet eller beskadiget. Pt. gælder selvrisiko 5.000,00 DKK og max erstatning 10.000,00 DKK, medmindre forsikring er tegnet. Erstatning ydes dog ikke i tilfælde af, at gods ikke er emballeret eller ved mangelfuld emballering. Erstatning ydes ikke ved forkert og delvist forkert oplyst afhentnings og leveringsadresse, ikke overholdt afhentnings og leveringstid samt øvrige mangelfulde oplysninger der kan lægges til grund for forsinkelse. Vær særlig opmærksom på at den leveringstid der er angivet i prisberegneren er vejledende. Afvigelser kan forekomme ved f.eks. dårlige vej- og vejrforhold, flyaflysninger, afvigelser i fragtmængder, toldbehandlinger samt andre særlige forhold, som giver længere leveringstid end forventet. Dette er ikke berettiget til afslag o. lign. i transportprisen. Ligeledes gøres opmærksom på, at i tilfælde af uoverensstemmelser mellem den oplyste toldværdi og forsikringsværdi bortfalder den tegnede forsikringsværdi og det mindste beløb af de to værdier vil blive lagt til grund for erstatningen.

 

Paller, Pakker og Emballage

Pakning, mærkning og emballering er kundens ansvar. Alle paller betegnes som en del af emballagen. Ethvert pallemellemværende er Bestilfragt.dk uvedkommende. Emballage er at betragte som en del af godset og medtages ikke retur eller bortskaffes medmindre der er truffet aftale herom. Vær opmærksom på at mangelfuld efterlevelse af kravet om tilstrækkelig emballering kan betyde at du mister retten til dækning og at væsentlige omkostninger til transportøren i den forbindelse vil blive efteropkrævet. Bestilfragt.dk laver ikke nødvendigvis kontrol af pakning og erstatter ikke transportskader, hvis det vurderes at pakningen ikke er tilstrækkeligt forsvarlig. Det er kundens ansvar at videresende adresselabels til afsender når kunde ikke er afsender. Det er ligeledes kundens ansvar at forholdene hos hhv. afsender og modtager er af en sådan karakter, at hvor der er booket palletransport at afsender og modtager kan læsse og losse palle med truck eller lign. og at det også er fysisk muligt at køre en eksportlastbil til adressen. I modsat fald opkræves ikke uvæsentlige omkostninger til dels viderekørsel til terminal og dels ny levering. Pakker skal emballeres således at de kan tåle et fald fra et transportbånd på 80cm. Det kan være nødvendigt med flere emballagelag, således godset inderst er beskyttet af både ud og indvendig emballage. Den ydre emballage skal være kraftig således den kan tåle tryk fra andre pakker. Pakken bør ligeledes være fyldt med ”flamingofyld” o. lign således at pakken kan tåle at blive vendt ”på hovedet”. Vær særligt opmærksom på at vælger du at sende forbudte genstande, væsker og stoffer i en pakke og der efterfølgende sker skade, gælder der et særligt erstatningsansvar for dig. Din pakke kunne skade mange andre pakker eller helt fatalt forårsage at et fly falder ned. Pallegods skal emballeres og surres så det ikke kan falde af pallen eller flytte sig undervejs og kunne tåle håndteringen sammen med andet gods.

 

Særlige forhold vedr. forsendelsernes indhold:

Vær opmærksom på at kun indhold med korrekt værdiangivelse er at betragte som lovlige forsendelser. Forsendelsers indhold med påviseligt falske værdiansættelser betyder at erstatningsansvar helt bortfalder. Vær i særdeleshed opmærksom på at forbudte eller farligt gods som sendes ”skjult” eller uoplyst vil kunne medføre at du som kunde ifalder erstatningsansvar og dermed krav. Ligeledes vil det være under strafansvar for dig i fald det afsendte påfører materiel eller personskade.

 

Varer der ikke kan sendes:

 • Afgiftspligtige varer
 • Alkohol
 • Attrapper og varer der udgiver sig at være farlige eller underlagt de øvrige kategorier
 • Batterier
 • Dyreskind, trofæer, døde- og levende dyr
 • Farligt gods ADR, maling, brændbare væsker, gift, kemikalier og beholdere under tryk
 • Fordærvelige varer
 • Fyrværkeri
 • Kontanter og kreditkort
 • Kopivarer og forfalskninger
 • Parfumer og personlig pleje
 • Planter og frø
 • Pornografisk materiale
 • Rystefølsomme varer
 • Smykker, ure og ædelstene
 • Stødfølsomme varer
 • Temperaturfølsomme varer
 • Tobak
 • Varer der afgiver lugt
 • Varer indeholdende glas, spejl, porcelæn, keramik, stentøj og gips
 • Varer uegnet til transport
 • Våben, knive, ammunition og sprængstoffer
 • Værdipapirer
 • Ædelmetaller

Varer der ikke kan forsikres:

 • Alkohol
 • Cykler
 • Designermøbler
 • Dokumenter
 • Elektronik
 • Fordærvelige varer
 • Fælge
 • Gips, porcelæn og keramik
 • Glas og spejle
 • Hårde hvidevarer
 • Kontanter og kreditkort
 • Kopivarer og forfalskninger
 • Kunst, antikviteter og unika
 • Musikinstrumenter
 • Parfumer og personlig pleje
 • Rystefølsomme varer
 • Smykker, ure og ædelstene
 • Sten, klinker og fliser
 • Stødfølsomme varer
 • Temperaturfølsomme varer
 • Tobak
 • Tøj, sko og tasker
 • Varer uegnet til transport
 • Værdipapirer
 • Ædelmetaller

Gebyrer:

 • Vægt og volumen overskridelser: DKK 100,- + tillæg af fragtafvigelse
 • Returforsendelser pga. ikke mulig levering: 100% af fragtbeløb + tillægsomkostninger
 • Nægtet modtagelse af forsendelse: 100% af fragtbeløb + tillægsomkostninger
 • Adresseændring efter bestilling: DKK 50,-
 • Levering til privat når der er valgt erhverv: DKK 50,- + differencen af fragtbeløbet
 • Adresselabel ikke påsat / Ikke klar ved afhentning: DKK 100,- gældende for dokumenter og pakker
 • Adresselabel ikke påsat / Ikke klar ved afhentning: 80% af fragtbeløbet gældende for paller
 • Ændring af faktura til anden betaler efter bestilling: DKK 50,-
 • Fejl i afhentning- og eller leveringsadressen: DKK 50,-
 • Told og afgiftsopkrævning: DKK 150,- + told og afgiftsbeløb
 • Mangelfuld emballering ved afhentning: DKK 100,- gældende for dokumenter og pakker
 • Mangelfuld emballering ved afhentning: 80% af fragtbeløbet gældende for paller
 • Fremvisning af forsendelser ved told og skat: Efter regning

 

Generalklausul:

Såfremt kunden ikke overholder disse forretningsbetingelser bortfalder Bestilfragt.dk's ansvar for såvel skade som bortkomst. Alle reklamationer skal være modtaget senest 7 dage fra modtagelse af forsendelse. Synlige skader skal dog påføres fragtbrev ved modtagelse og reklamation skal ske uden ophold til Bestilfragt.dk med det samme ellers bortfalder erstatningsdækning.

 

Reklamation og skadesbehandling:

Generelt:

Reklamationsret omkring forsinkelser eller transportskader henviser vi til Nordisk Speditør Forbunds alm Bestemmelser NSAB2000.

 

Ved skade:

Ved synbar forringelse eller beskadigelse af godset skal modtager reklamere straks ved modtagelse og påføre fragtbrevet dette. Såfremt der ikke er taget forbehold på fragtbrevet bortfalder reklamationsret og erstatningsmulighed, uanset forsikring er tegnet. Såfremt der er taget forbehold på fragtbrevet og reklamation sker senere end 7 dage fra godsets modtagelse bortfalder reklamations og erstatningsmulighed. Forsinkelser under 30 dage er ikke berettigede til afslag eller erstatning.

 

Ved bortkomst:

Mangler et eller flere kolli ved modtagelsen af forsendelsen er det modtagerens ansvar at påføre fragtbrevet eventuelle mangler. Efterfølgende mangler som ikke er påført ved modtagelsen vil blive afvist. Ved mangler påført fragtbrevet skal bestilfragt.dk uden ophold informeres herom pr. e-mail til info@bestilfragt.dk. Såfremt henvendelse herom sker efter 7 dage fra modtagelse, vil krav blive afvist.

 

Fortrydelsesret

Kunden har ikke fortrydelsesret på vores ydelser, idet karakteren af disse gør, at vores ydelser planlægges og igangsættes når disse bookes. De er derfor undtaget almindelig fortrydelsesret, idet ydelsen er i gang med at blive forbrugt fra bookingsøjeblikket uanset om pladsen på transportmidlet rent faktisk bruges.

  

Krævede forholdsregler ved skader og bortfald af dækning:

Undersøg ydre tilstand og påfør brud på emballage på fragtbrev med ”forbehold for skade” på fragtbrev. Dokumenter skade med foto og fremsend dette til Bestilfragt.dk. Vedlæg købsfaktura eller lign. dokumentation på det skadede. Forsendelsen inklusiv emballage skal opbevares til denne frigives af Bestilfragt.dk og må ikke tages i brug før dette er accepteret af Bestilfragt.dk i modsat fald vil krav blive afvist. Forsendelsen skal stilles klar til afhentning på leveringsadressen eller indleveres til vores terminal i Århus i originalemballage såfremt dette ønskes af Bestilfragt.dk – er dette ikke muligt vil krav om erstatning blive afvist. Hvis forsendelsens samlede værdi overstiger det oplyste (underforsikring) vil den samlede erstatning blive reduceret forholdsmæssigt ift. den skønnede reelle værdi. Vær ligeledes opmærksom på at værdier er korrekte i skadesanmeldelser, da forsikringssvig er strafbart og vil blive anmeldt, såfremt dette kan påvises.

 

Med venlig hilsen

Bestilfragt.dk

-

-

Hjælp?

Fandt du ikke det du søgte?

Vi er klar til at hjælpe med alle former for fragt til hele verden.

Kontakt

Send Pakke

Postnord, UPS, Bring og DAO 

På Bestilfragt.dk kan du finde priser på at sende en Pakke i DK og sende en pakke til og fra udlandet. Vælg den service du ønsker og book nemt og hurtigt online - 24 timer i døgnet!

Vi sender din pakkelabel pr. mail

Bestilfragt.dk

Sønderholmvej 178
8361 Hasselager

Support alle dage 8:00-21:00

Telefon:  26 303 606
E-mail:  info@bestilfragt.dk

Copyright © 2022 Bestilfragt.dk ApS